KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. „RODO”, chcielibyśmy poinformować, że:

 

– Administratorem Państwa danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wszelkich danych osobowych podanych w załączonym do niniejszego formularza cv, w tym w szczególności wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, jest Nuvalu Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej nr 70, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000317400, zwana dalej: „Administratorem”. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną wysyłając list na wskazany wyżej adres lub wysyłając wiadomość na adres e-mail praca@nuvalu.pl.

 

– Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Kinga Rudolf, iod@nuvalu.pl.

 

– Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o procesach rekrutacyjnych oraz prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

 

– W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

– Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wysłania wiadomości przez niniejszy formularz oraz informowania Państwa o procesach rekrutacyjnych oraz udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

 

– Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu informowania o procesach rekrutacyjnych oraz prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez Administratora.

 

– Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu cofnięcia zgody lub zatrudnienia Państwa w wyniku pomyślnego przejścia procesu rekrutacji. W każdym przypadku Państwa dane osobowe będę usuwane po upływie sześciu miesięcy od dnia wysłania wiadomości za pośrednictwem niniejszego formularza.

 

– Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

 

– Administrator nie zamierza przekazywać Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

– Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

– W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

– W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

– Administrator wdrożył zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w tym środki techniczne i organizacyjne niezbędne od zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzania danych określone w wewnętrznej dokumentacji, w tym w Polityce Bezpieczeństwa oraz w Polityce Prywatności.