JAKIE BRANŻE SĄ NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE WEDŁUG POLSKICH PRACOWNIKÓW?

We współpracy z Agencją Badawczą SW Research mieliśmy możliwość przeprowadzenia badania wśród polskich pracowników biurowych, które skupiało się na identyfikacji ekologicznych branż w naszym kraju. Wyniki badania „Ekobarometr – Zielono w biurze” dostarczają nowych spostrzeżeń na temat tego, które branże wyróżniają się w kontekście ochrony środowiska, wprowadzania zrównoważonych praktyk i innowacji proekologicznych.

Wyniki badania wyraźnie wskazują, że niezależnie od przynależności do danej branży, polscy pracownicy biurowi wyrażają negatywne opinie na temat działań podejmowanych przez swoje firmy na rzecz ochrony środowiska. Istotne jest to, że aspekty ekologiczne stanowią obszar, w którym wiele firm może potrzebować dalszej poprawy. Warto zwrócić uwagę na wyraźny kontrast między grupami zawodowymi. Branże sprzedażowa i marketingowa zdają się wypadać najsłabiej w oczach pracowników (ocena -37,3 na skali -100 do +100*). Wysokie oceny odnotowaliśmy natomiast w przypadku branż IT i energetyki (ocena -10,8 na skali -100 do +100) – nadal jednak są one „na minusie”.

Analizując oceny biur, pod kątem rozwiązań proekologicznych zauważane są podobne różnice między branżami, jak w badaniu powyżej. Ponownie branże sprzedażowa i marketingowa wykazują zdecydowanie niższe wyniki (ocena -49,3 na skali -100 do +100), co może sugerować, że w tych obszarach istnieje potrzeba intensyfikacji inicjatyw sprzyjających środowisku. I ponownie branże IT / energetyka oceniają swoje miejsca pracy najlepiej spośród przebadanych grup zawodowych (ocena -13 na skali -100 do +100).

W raporcie „Ekobarometr – Zielono w biurze” zawarte zostały również wyniki pokazujące poziom satysfakcji pracowników w przełożeniu na chęć polecania pracodawcy i pracy, a także w odpowiedzi na pytanie „Kocham swoją pracę.

W tej części badania widzimy, że pracownicy z sektorów doradztwa, usług prawnych i finansowych są skłonni do polecenia swoich pracodawców (ocena -1,9 na skali -100 do +100*) oraz swoich biur (ocena -4,4 na skali -100 do +100*), aczkolwiek suma ocen i tak pozostaje ujemna (ocena -11,7 na skali -100 do +100). Najmniej usatysfakcjonowaną grupą zawodową są ponownie branże sprzedaż i marketing (ocena -48,6 na skali -100 do +100), a także logistyka (ocena -34,7 na skali -100 do +100). Pracownicy ostatniej wymienionej grupy niechętnie polecają również swoich pracodawców (ocena -27,1 na skali -100 do +100*), pod kątem rozwiązań proekologicznych.

Interesujący wniosek nasuwa się również przy analizie odpowiedzi pracowników z branży edukacyjnej – wykazują oni wyjątkowo silną miłość do swojej pracy (ocena -7,6 na skali -100 do +100*). To może sugerować, że wartość i satysfakcja płynąca z przekazywania wiedzy i edukowania innych stanowi kluczowy czynnik, który motywuje ich do angażowania się w pracę. Jednocześnie jest to grupa zawodowa, która w najmniejszym stopni jest w stanie polecać biura (ocena -31,3 na skali -100 do +100*), w których pracuje.

Te wyniki sugerują, że choć istnieje wysoki poziom zaangażowania zawodowego w branży edukacyjnej, istnieje nadal obszar do poprawy pod względem tworzenia przyjaznych i zrównoważonych środowisk pracy. Działania proekologiczne i poprawa warunków pracy biurowej mogą wpłynąć na to, że pracownicy z większym entuzjazmem będą polecać swoje miejsca pracy, jednocześnie utrzymując silną miłość do wykonywanego zawodu.

 

Przeprowadzone badanie może stanowić punkt wyjścia do podejmowania skonkretyzowanych działań w celu poprawy działań proekologicznych w firmach i zwiększenia świadomości pracowników na ten temat. Ostatecznie, dążenie do bardziej ekologicznej gospodarki wymaga współpracy i zaangażowania ze wszystkich branż i sektorów. Jednakże, te pozytywne wyniki nie powinny spowodować, że inne branże zaniechają działań proekologicznych. Wręcz przeciwnie, wyniki badania stanowią sygnał, że istnieje potrzeba wzmożonego zaangażowania w dziedzinie ochrony środowiska, szczególnie w branżach, które wypadają słabiej.

Pobierz raport: Link