I. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej nuvalu.pl

 

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

Nuvalu – NUVALU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 70, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317400.

 

Strona Internetowa – strona internetowa należąca do Nuvalu, dostępna pod adresem www.nuvalu.pl.

 

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony Internetowej.

 

Materiał – każda treść udostępniana przez Nuvalu na Stronie Internetowej w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym treści w postaci tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej.

 

Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji o budynkach i powierzchniach na wynajem, które Nuvalu oferuje na wyłączność, w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

Polityka prywatności – dokument opisujący istotne kwestie dla prywatności Użytkowników, w tym w szczególności sposób ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies, dostępny pod adresem: https://nuvalu.pl/polityka-prywatnosci/.

 

Regulamin – niniejszy regulamin.


Urządzenie
 – jakiekolwiek urządzenie elektroniczne dysponujące przeglądarką stron internetowych umożliwiającą wyświetlenie i korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkownika w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez NUVALU za pośrednictwem Strony Internetowej, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, zamieszczania cv oraz Newsletter.

 

II. Informacje ogólne

 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Nuvalu za pośrednictwem Strony Internetowej.

 

2. Za pośrednictwem Strony Internetowej świadczone są w szczególności następujące Usługi:

 

1) Udostępnianie Materiałów;

2) Formularz umożliwiający wysyłanie cv;

3) Newsletter.

 

3. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich Usług za pośrednictwem Strony Internetowej:

 

1) na komputerach przenośnych lub stacjonarnych wymagane/y/a jest:

 

a) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 2 Mbit/s,

b) przeglądarka obsługująca standard HTML5, w szczególności: Google Chrome 34, Mozilla Firefox 30, Safari 5, Internet Explorer 9, MS Edge,

c) system operacyjny w wersji co najmniej Windows 7 , Ubuntu 13,

d) włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,

e) w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”).

 

2) Na urządzeniach mobilnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym nie starszym niż iOS 7.0 lub Android 4.03.

 

4.  W przypadku wątpliwości w zakresie technicznych możliwości korzystania z Usług, w szczególności ze względu na oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu Użytkownika, Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia wysyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@nuvalu.pl.

 

5. NUVALU świadczy Użytkownikowi Usługi za pośrednictwem Strony Internetowej na podstawie umowy zawieranej pomiędzy NUVALU a Użytkownikiem, na warunkach określonych Regulaminem. W czasie świadczenia Usług Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

 

6.  NUVALU wyraża wolę związania się umową świadczenia Usług z chwilą udostępnienia danej Usługi za pośrednictwem Strony Internetowej. Użytkownik wyraża wolę związania się umową świadczenia Usług z chwilą zażądania uruchomienia danej Usługi. Warunkiem zawarcia umów o świadczeniu Usług jest zaakceptowanie Regulaminu, przy czym NUVALU może uzależnić korzystanie z danej Usługi od wyrażenia akceptacji Regulaminu w formie elektronicznej.

 

7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się:

 

1) nie zamieszczać za pośrednictwem formularza treści o charakterze bezprawnym;

2) nie korzystać z Materiałów i innych elementów Strony Internetowej lub Strony Internetowej jako całości w celach niezwiązanych ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika przez Nuvalu;

3) nie zakłócać działania Strony Internetowej, systemów komputerowych, serwerów, sieci NUVALU, w szczególności zakazane jest:

 

a) utrudnianie innym osobom korzystania ze Strony Internetowej;

b) zapisywanie Materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie Materiałów, w całości bądź we fragmentach.

 

8. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług danemu Użytkownikowi.

 

9. NUVALU jest uprawnione z tytułu wszelkich praw do utworów stanowiących część Strony Internetowej w całości i we fragmentach, do Materiałów i innych elementów Strony Internetowej, tekstowych, graficznych, multimedialnych.

 

10. NUVALU nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Strony Internetowej ani Usług.

 

III. Formularz umożliwiający wysyłanie cv

 

1. Użytkownik może zamieścić swoje cv za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej pod adresem https://nuvalu.pl/o-nas/kariera/ w celu informowania go o procesach rekrutacyjnych oraz prowadzenia procesów rekrutacyjnych.

 

2. Użytkownik poprzez zamieszczenie cv za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej i jego wypełnienie, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację Regulaminu wyraża zgodę na informowanie go o procesach rekrutacyjnych oraz uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych.

 

3. Zasady na jakich przetwarzane są dane osobowe Użytkowników w związku z wysłaniem cv za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej znajdują się w Klauzuli Informacyjnej dostępnej pod adresem https://nuvalu.pl/o-nas/kariera/.

 

4. Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoje cv poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: praca@nuvalu.pl lub poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

 IV. Kontakt z Nuvalu i reklamacje

 

1. Użytkownik może przekazać swoje opinie, uwagi oraz pytania dotyczące Usług:

 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@nuvalu.pl;
2) listownie, przesyłając wiadomość na adres NUVALU: NUVALU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa.

 

2. Reklamacje należy zgłaszać NUVALU za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@nuvalu.pl.

 

3. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 2, powinno zawierać przynajmniej:

 

a) adres e-mail lub adres, na który należy kierować korespondencję do Użytkownika,
b) opis przedmiotu reklamacji, datę i godzinę zaistnienia problemu.

 

4. NUVALU udzieli odpowiedzi na reklamację zgłoszoną zgodnie z ust. 2 nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu jej otrzymania, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni.

 

5. NUVALU przekaże Użytkownikowi odpowiedź na reklamację zgodnie z ust. 4 na piśmie na papierze lub w ramach wiadomości e-mail na adres wskazany przez niego zgodnie z ust. 3 lit. a.

 

V. Ochrona danych osobowych

 

Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronach internetowych Portalu pod adresem https://nuvalu.pl/polityka-prywatnosci/ oraz Klauzule Informacyjne znajdujące się przy poszczególnych formularzach.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

 

2. Regulaminu wchodzi w życie z dniem 14 października 2019 r.

 

3. Regulamin może być zmieniany przez Administratora na zasadach określonych poniżej. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana na Stronie Internetowej wraz ze wskazaniem daty jego wejścia w życie. Stosunki pomiędzy NUVALU a Użytkownikiem reguluje Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy o świadczenie danej Usługi do czasu zaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu. Skutki niezaakceptowania nowego Regulaminu każdorazowo określa NUVALU z uwzględnieniem charakteru wprowadzonych w Regulaminie zmian, o czym informuje Użytkownika wraz z publikacją nowego Regulaminu.

 

4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.