Kodeks dobrych praktyk

W każdym aspekcie działalności kierujemy się odpowiedzialnością. Promujemy najwyższe standardy biznesowe i jesteśmy wierni zasadom etyki zawodowej. Tak rozumiemy profesjonalizm.

Poniższy zbiór zasad Nuvalu Sp. z o. o. Sp. k. („Nuvalu”) został przygotowany w oparciu o dotychczasową działalność organizacji, na bazie wartości którymi Nuvalu kieruje się od początku istnienia. Dokument ten powstał jako konsekwencja ciągłego rozwoju organizacji, jego celem jest przedstawienie zasad i wytycznych postępowania zarówno dla pracowników jak i współpracowników, klientów, kontrahentów i wspólników. Opisane poniżej zasady dotyczą zarówno Nuvalu jak i wszelkich spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz oddziałów bez względu na lokalizację.

Nuvalu jest odpowiedzialną firmą, będącą liderem w branży, dlatego czuje się w obowiązku być wzorem dla innych podmiotów w zakresie wyznawanych wartości i obowiązujących zasad postępowania. Ich przestrzeganie pozwala na zrównoważony rozwój organizacji i promowanie najwyższych standardów w branży. Poniższe zasady nie wyczerpują całego zbioru dobrych praktyk, jednak określają ogólny kierunek postępowania który powinien być stosowany również w przypadkach nieopisanych poniżej. Odniesienia do „Prawa” w poniższym tekście oznaczają obowiązujące przepisy prawa – ustawy, regulacje, zarządzenia i rozporządzenia.

icon

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I UCZCIWOŚĆ

Nadrzędnym celem Nuvalu jest prowadzenie działalności w sposób transparentny, uczciwy i zgodny z przepisami Prawa. Niedopuszczalne są wszelkie formy korupcji, defraudacji, prania brudnych pieniędzy, wyłudzeń oraz oszustw. Na każdym etapie projektu Nuvalu dba o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim stronom transakcji podkreślając zasady polityki antykorupcyjnej. Wszyscy pracownicy są zobowiązani przestrzegać przepisów dotyczących walki z korupcją oraz zwracać uwagę na wszelkie oznaki łamania przepisów Prawa w tym zakresie.

icon

ZASADY UCZCIWEJ PRAKTYKI BIZNESOWEJ

Wszyscy pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, spółki powiązane oraz podmioty zależne przestrzegają zasad uczciwej konkurencji kierując się celem, jakim jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w oparciu merytoryczną wartość usług. Dzięki zasadom uczciwej praktyki biznesowej Nuvalu podkreśla swoją przynależność do czołówki spółek wyznaczających standardy w zakresie etyki biznesowej w branży. Na żadnym z etapów procesu świadczenia usługi Nuvalu nie dopuszcza działań sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji, które mogą pośrednio lub bezpośrednio naruszać przepisy prawa o ochronie konkurencji lub prawa antymonopolowego.

icon

BRAK KONFLIKTU INTERESÓW

Wszyscy pracownicy, podwykonawcy, spółki powiązane oraz podmioty zależne unikają w pracy konfliktu interesów, jak również sytuacji, które mogą mieć pozory takiego konfliktu. Pracowników i współpracowników obowiązuje lojalność względem pracodawcy w tym zakresie. Wszelkie sytuacje mające znamiona konfliktu interesów należy niezwłocznie zgłosić przełożonym lub innym osobom, wskazanym w strukturze firmy.

icon

ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Nuvalu jest miejscem pracy wolnym od dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, tożsamość seksualną, preferencje seksualne i inne aspekty, wskazane przez Prawo. Pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do tej reguły.

icon

OCHRONA ŚRODOWISKA

Od początku działalności Nuvalu kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Przestrzegamy wszystkich przepisów Prawa zmierzających do minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko kierując się najwyższymi obowiązującymi standardami. Poprzez naszą pracę dążymy do promocji wiedzy w zakresie ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

icon

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI POUFNYCH

Świadcząc usługi w całym kraju dla podmiotów z różnych branż, każdorazowo chronimy wrażliwe dane klientów, kontrahentów i wspólników kierując się regulacjami prawnymi a także wewnętrznym systemem obiegu i archiwizacji danych. Każdy projekt objęty jest stosowną klauzulą zachowania poufności, podpisaną przez każdą ze stron procesu. Dane osobowe oraz informacje poufne są monitorowane w ramach odpowiedniej struktury organizacyjnej i hierarchii dostępu do danych przez pracowników, współpracowników i kontrahentów.

icon

ZDROWIE ORAZ DOBRE WARUNKI PRACY

Pracownicy stanowią nadrzędną wartość dla Nuvalu, dlatego dbamy o zapewnienie im odpowiedniego środowiska pracy oraz warunków sprzyjających rozwojowi zawodowemu. Wiemy, że odpowiedni poziom samopoczucia oraz bezpieczeństwa przynosi obustronne korzyści i pozytywnie wpływa na rozwój organizacji. Od początku działalności Nuvalu wspieramy zdrowy tryb życia poprzez promocję zdrowych nawyków. Dbamy o bezpieczeństwo pracy stosując odpowiednie rozwiązania i korzystając z odpowiednich urządzeń, dostosowanych do charakteru zajmowanych stanowisk. Stosujemy się do obowiązującego prawa pracy i na bieżąco monitorujemy zmiany w tym zakresie.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy komfort współpracy naszym klientom, współpracownikom i kontrahentom.

W wypadku zaobserwowania naruszeń lub pytań dotyczących powyższego zbioru zasad prosimy o kontakt telefoniczny (+48 22 465 99 66) lub mailowy (compliance@nuvalu.pl).