POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

z dnia 14 października 2019 r.

 

Polityka Prywatności

 

Niniejszy dokument zawiera istotne informacja dla Użytkowników odnoszące się do ich danych, zbieranych i przetwarzanych podczas korzystania przez nich ze Strony Internetowej nuvalu.pl.

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej nuvalu.pl, pod warunkiem braku odmiennego zastrzeżenia lub niespójności z kontekstem.

 

Dane osobowe Użytkowników

 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Nuvalu zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej “RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Nuvalu Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej nr 70, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000317400. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Nuvalu wysyłając list na adres siedziby Nuvalu lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres iod@nuvalu.pl.

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

W celu świadczenia niektórych usług za pośrednictwem Strony Internetowej konieczne jest podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. Podanie danych osobowych wskazanych w określonych formularzach i znajdujących się przy nich Klauzulach informacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne dla możliwości korzystania z usługi Newsletter oraz wysłania cv do Nuvalu.

Dodatkowo za pośrednictwem Strony Internetowej zbieramy także informacje pochodzące z tzw. polików cookies, wskazane poniżej.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

W celu skorzystania z usługi Newsletter oraz wysłania cv do Nuvalu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane przekazane przez Użytkownika w celu skorzystania z określonej usługi są wykorzystywane przez Nuvalu wyłącznie do kontaktu z Użytkownikiem w zakresie niezbędnym dla realizacji danej usługi.

Jeśli Użytkownik kontaktuje się z Nuvalu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Nuvalu korzysta z podanego przez niego adresu e-mail w celu udzielania odpowiedzi oraz ewentualnie podjęcia żądanych przez niego działań.

Nuvalu korzysta z danych osobowych Użytkowników wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi i świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym w szczególności prowadzenia komunikacji z Użytkownikami.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

 

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, mogą być one przetwarzane przez różny okres.

  1. W przypadku gdy podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem) dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania zlecenia, a po jego zakończeniu przez okres ustalony na podstawie przepisów skarbowych lub okresów przedawnienia roszczeń. Nie później niż rok od upływów tych terminów dane zostaną trwale zniszczone lub zanonimizowane.
  2. w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. zgody osoby uprawnionej przez cały okres trwania tej zgody.
  3. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj prawnie uzasadnionego interesu Nuvalu dane będą przetwarzane przez okres trwania tegoż interesu. W szczególności przez cały okres trwania współpracy z jednostką dla której pracują osoby których dane dotyczą i z którymi Nuvalu Sp. z o.o. Sp. k. pozostaje w kontaktach biznesowych; przez okres trwania korespondencji, a po jej zakończeniu w zależności od tego jakiego stosunku prawnego dotyczyła i jakie są okresy przechowywania odpowiednie dla tegoż stosunku.

 

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 

Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Nuvalu zgodnie z RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie udzielonej przez niego zgody, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Nuvalu w celu świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej może korzystać z zewnętrznych podmiotów świadczących na jego rzecz obsługę Strony Internetowej. Z tych względów oraz ze względów technicznych Nuvalu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego w niniejszym dokumencie celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Ponadto, wszystkie osoby przetwarzające na użytek obsługi Strony Internetowej dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Nuvalu zgodnie z art. 29 RODO.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Nuvalu organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających działalność Nuvalu (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. świadczącym na rzecz Nuvalu usługi prawne, marketingowe, brokerom  i innym współpracownikom).

Dane osobowe Użytkowników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych odnoszących się do wybranych usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej znajdują się w dedykowanych dla nich Klauzulach Informacyjnych.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Nuvalu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w tym zabezpieczające je przed dostępem do nich osób trzecich.

Należy jednak pamiętać, że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczny.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Nuvalu, może zwrócić się bezpośrednio do Nuvalu z żądaniem  umożliwienia mu dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Nuvalu wysyłając list na adres siedziby Nuvalu lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres iod@nuvalu.pl.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie, w szczególności przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Polityka Cookies

 

Nuvalu zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, smartfon, tablet) pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp. Nuvalu zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu korzystania przez niego ze Strony Internetowej. Zawierają one m. in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz nazwę ciasteczka. Dane umieszczone w plikach cookies nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika.

Pliki cookies pozwalają  odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Nuvalu. Pliki cookies zamieszczane przez Nuvalu zbierają informacje dotyczące adresu IP oraz identyfikatory urządzeń, na których zostały zainstalowane, identyfikatory klientów oraz dane dotyczące lokalizacji, informacji o rodzaju używanej przez Użytkownika przeglądarki, czasu korzystania ze Strony Internetowej.

 

Cele w jakich stosowane są pliki cookies

 

Na Stronie Internetowej stosowane są pliki cookies w celach:

– umożliwienia korzystania z niektórych usług dostępnych na Stronie Internetowej- w szczególności wysłania dostępnych za jej pośrednictwem formularzy;

– dostosowania zawartości Strony Internetowej wyświetlanej Użytkownikowi do jego indywidualnych preferencji;

– statystycznych – ustalania w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Interntowej, co pozwala na ulepszanie jego struktury i zawartości;

Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej, w szczególności może zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

 

Analityka

 

Niektóre informacje pochodzące z plików cookies mogą być udostępniane współpracującym z Nuvalu partnerom w celu świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej.

Nuvalu używa narzędzi Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. z siedzibą w USA (Google), w celach statystycznych. Użytkownik może skorzystać z narzędzia Google wchodząc na stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl i dokonać ustawień wedle swoich preferencji.

 

Rodzaje plików cookies

 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, na Stronie Internetowej stosowane są następujące rodzaje:

– wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej;

– funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka;

– statystyczne służące do analizy sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej i częstotliwości jej odwiedzin.

 

Zmiany Polityki Prywatności

 

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą podawane Użytkownikom do wiadomości za pomocą odpowiedniego komunikatu na Stronie Internetowej. Wersja Polityki Prywatności dostępna na Stronie Internetowej jest wersją aktualnie obowiązującą.

Wersja obowiązująca od dnia  14 października 2019 r.